Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Profil

Pædagogiske principper

Skolen skal:
 
 • Give maksimale muligheder for den enkelte, uden at det går ud over fællesskabet
 • Skabe forståelse for, at den enkeltes "overlevelse" er afhængigt af fællesskabet
 • Skabe forståelse for regler og normer - for forskellige fællesskaber
 • Lære eleverne at navigere i kaos ud fra det kendte - det oplevede
 • Ikke indskole elever, men familier
 • Være rummelig, men samtidig skabe forståelse for, at vi ikke kan rumme alle, da dette er den vigtigste forudsætning for at være rummelig
 

De enkelte fag


Skolen tilbyder prøvegivende undervisning i de fag Undervisningsministeriet kræver for at eleverne kan gå til 9. klasses prøve. Disse er p.t:
Dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, fysik/kemi, geografi, samfundsfag og historie.
 
Skolen tilbyder IKKE undervisning i Kristendomskundskab.
 
Skolen lægger stor vægt på de musisk-kreative fag:
 
Musik, kor, tekstil, billedkunst, drama og bevægelsesfagene idræt og svømning (obligatorisk svømmeundervisning fra børnehaveklasse til 5. klasse)
 
 

Evaluering af kvalitet

SKOLENS SAMLEDE EVALUERING.

 

Under udarbejdelse, forventes udsendt forår 2017.

Skolens indsatsområder


 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolens dagligdag
 
Om opdelingen i sektioner: Se under Grundoplysninger, Klassetrin og spor på skolen.
 
For alle elever starter skoledagen kl. 8.15 og slutter kl.  13.15 eller 14.30
Lektionslængden er 60 min., alt efter hvad der passer til de forskellige aktiviteter.
 
Faste aktiviteter
 
Fra årets start lægges et grundskema, som danner udgangspunkt for periodeskemaer, der tilgodeser sektionernes årsplaner.
 
Lejrskoler
 
Alle hjemmegrupper tager på lejrskoler hvert år.
 
I Væksthuset tager fire af hjemmegrupperne afsted i perioden uge 38, desuden tager børnehaveklassen på en alenetur. De to sidste hjemmegrupper tager afsted, hver for sig i foråret.
 
I Udhuset deltager 6. klassen, i en udveksling med en skole fra Rostock, dette indebærer bl.a. en tur til Rostock samt et genbesøg fra den tyske skole.
I 7. klasse er der en 10-dages vandretur i Lapland, 8. klasse tager til Tyskland og 9. klasse tager til et europæisk land. Dette har de sidste par år været Irland.
 
 
Andre aktiviteter
 
Hele skolen, de enkelte afdelinger og Klubben har faste begivenheder på årsplanen.
 
For skolen er det:
 • Fællesprojektet (et 1 - 2 ugers forløb, hvor samtlige elever arbejder sammen på tværs af hjemmegrupperne) 
 • Fangerne på ALS (hvor de ældste klasser arrangerer et "opgaveløb" for resten af skolen)
 • Julefesten
 • Sommerfesten
 
De enkelte afdelinger og Klubbens faste begivenheder vil senere blive beskrevet på sektionssider hhv. Klubbens side, men her kan nævnes følgende:
 
Væksthuset:
 • 5 P-fagsuger, hvor eleverne arbejder på forskellige værksteder
 • Teaterprojekt i 2 uger
 
Udhuset:
 • Sportsuge
 • Praktikuge
 • Projektuge
 • Deltagelse i Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival 
 
Klubben:
 • Turdage for 3. klasse
 • Juleværksted

Eventuelle særlige undervisningstilbud


I forhold til elever med indlæringsvanskeligheder eller trivselsproblemer samarbejder skolen med PPR. Eleverne tilbydes støtte- eller specialundervisning, der enten kan foregå i eller udenfor klassen.

Lektiepolitik


I Væksthuset gives der ikke lektier for, for 0. - 3. klassetrin, men eleverne vil altid have mulighed for at få opgaver med hjem, hvis de ønsker det.
 
Fra 4. årgang begynder skolen at give lektier for.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel


På skolen ønsker vi at have så få regler som muligt og at de regler, vi har, er udformet på en positiv måde.
 
Reglerne skal være med til at understøtte den holdning, at der skal gives den enkelte maksimal mulighed for udfoldelse, men aldrig på andres bekostning.
 
Hvis eleverne ikke overholder dette, tages der i første omgang en snak med dem. Hvis det ikke hjælper, inddrages forældrene.