Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet 10. juni 2010.

Vedtægtsændringerne er indstillet af Styrelsen og godkendt på hhv. ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2014 og på ordinær generalforsamling 8. april 2014.

Vedtægtsændringerne er offentliggjort på skolens hjemmeside 9. april 2014.

 

VEDTÆGTER FOR AMAGER LILLE SKOLE

Hjemsted og formål

 
§ 1.
Amager Lille skole er oprettet 27. november 1967 med skolestart 1. august 1968 og er en selvejende uddannelsesinstitution, jf. § 2 i lov om friskoler og private grundskoler (friskoleloven), der i sit virke er uafhængigt, jf. lovens § 5, stk. 2. Skolen er beliggende på Rodosvej 47, 2300 København S, og har hjemsted i Københavns kommune. Skolen har CVR-nr. 22 22 95 16.
 
Stk. 2.
Amager Lille skoles formål er at tilbyde undervisning fra børnehaveklasse til 9. klassetrin samt fritidsordning for de yngste elever. Skolen afholder folkeskolens afgangsprøve.
 
Stk. 3.
Skolens målsætning er at lægge vægt på børnenes sociale udvikling og trivsel, samt at fremme deres selvstændighed og kreativitet. Skolen lægger desuden vægt på at fremme en kritisk og aktiv stillingtagen hos børnene til det samfund, de er en del af.
 
Stk. 4.
Skolen er styret og drevet af forældrekredsen, som fastsætter værdier og visioner for skolens virke, og samarbejder med skolens leder og ansatte om gennemførelsen af skolens målsætning.
 
Stk. 5.
Der henvises i øvrigt til skolens værdigrundlag

 

Forældrekredsen

 
§ 2.
Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Forældrenes rettigheder tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven. Er barnet i pleje, tilkommer rettighederne i stedet den, der har barnet i pleje, bortset fra spørgsmål om skolegangens begyndelse og varighed, jf. friskolelovens § 38. Medlemskab af forældrekredsen er en ret for forældrene.
 
Stk. 2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning efter friskolelovens § 1, stk. 2, som står mål med hvad der almindeligvis kræves af folkeskolen.
 
 
 
Stk. 3.
Forældrekredsens medlemmer er forpligtede til at deltage i skolens mødevirksomhed, herunder generalforsamlingen, forældremøder og plandage, og er endvidere forpligtede til at deltage i praktisk arbejde i det omfang det fastsættes af generalforsamlingen.
 

Generalforsamlingen

 
§ 3.
Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer.
 
Stk. 2.
Generalforsamlingen afholdes mindst én gang årligt. Ordinær generalforsamling skal afholdes i foråret og inden udgangen af april måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen, sker via de elektroniske medier som skolen normalt benytter og udsendes sammen med en foreløbig dagsorden til forældrekredsens medlemmer. Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
 
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Ledelsesberetning.
  3. Mundtlig beretning fra Tilsynsførende.
  4. Revideret regnskab for foregående år forelægges til orientering.
  5. Budget for indeværende regnskabsår til orientering, herunder størrelsen af skolepenge og forældrebetalingen for SFO-ordningen for budgetåret.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af tilsynsførende (hvert andet år).
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.
 
Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes med dagsordnen. Ændringer til forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 dage inden generalforsamlingen.
 
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 30 medlemmer af forældrekredsen, kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter kravets fremsættelse.
 
Stk. 5.
På generalforsamlingen har forældrekredsen stemmeret. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
 
Stk. 6.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 12 om nedlæggelse af skolen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Der føres referat over det på generalforsamlingen vedtagne. Referatet underskrives af dirigenten.
 
Stk. 7.
Ændringer i vedtægter besluttes efter indstilling fra bestyrelsen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. På begge møder skal ændringerne vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed
 

Bestyrelsens medlemmer

 
§ 4.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt forældrekredsen.
 
Personer der ønsker at opstille til bestyrelsen kan skriftligt melde deres kandidatur til skolens administration senest 3 uger inden generalforsamlingen, hvis dette ønskes udsendt med dagsorden. Det er også muligt at melde sit kandidatur på generalforsamlingen.
 
Stk. 2.
Forældrekredsen vælger en 1. og en 2. suppleant for de medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af og blandt forældrekredsen. Suppleanterne deltager ikke i de løbende bestyrelsesmøder, Ved et medlems udtræden i funktionsperioden indtræder suppleanten for resten af funktionsperioden. Hvis en suppleant ikke kan indtræde, skal et nyt medlem for resten af perioden hurtigst muligt udpeges eller vælges.
 
Stk. 3.
Skolens leder og andre ansatte ved skolen, samt elever, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen. Personer omfattet af § 5 i friskoleloven, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Herunder kan medlemmer af en bestyrelse ved en skole inden for samme skoleform ikke være medlem.
 
§ 5.
Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. Tre medlemmer af bestyrelsen afgår i ulige årstal, og fire medlemmer afgår i lige årstal. Genvalg kan finde sted.
 
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal, jf. Vedtægtsbekendtgørelsen, ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn udskrives i funktionsperioden mod forældrenes ønske.
 
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, men udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis de ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. skolens vedtægter.
 
 
§ 6.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De modtager ikke honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som styrelsesmedlem.
 
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.
 
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
 
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd,

 

Bestyrelsens konstitution og møder

 
§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv sin formand, næstformand.
Næstformanden træder i formandens sted ved formandens fravær eller afgang. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægterne. Forretningsordenen indeholder bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende.
 
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Bestyrelsesmedlemmer er herunder inhabile i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har direkte økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.
 
 
Stk. 4.
Bestyrelsen skal føre referat over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afgivne mening til referat.
Referatet skal godkendes af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i referatet.
 
 
 
 
Stk. 5.
Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. En repræsentant for medarbejderne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Dog kan bestyrelsen beslutte, at de pågældende ikke kan deltage ved særlige punkter.

Bestyrelsens opgaver

 
§ 8.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med denne vedtægt, jf. friskolelovens bestemmelser. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende, jf. friskolelovens kap. 3.
 
Stk. 3.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen, jf. friskolelovens § 6, stk. 1. Skolens leder har endvidere ansvaret over for bestyrelsen for, at den daglige drift er forsvarlig, i overensstemmelse med gældende regler og med bestyrelsens beslutninger. Lederen er endvidere forpligtet til at underrette bestyrelsen om forhold af betydning for bestyrelsens arbejde.
 
Stk. 4.
Efter samråd med bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder skolens personale. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale til skolens leder.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen kan efter indstilling fra eller i samråd med skolens leder udmelde en elev af skolen, som medfører, at elevens forældres medlemskab af forældrekredsen ophører. Bestyrelsesmedlemmer skal jf. Vedtægtsbekendtgørelsen ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
 
Stk. 6.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport med status for skolen i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler. Revisor vælges af bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Årsregnskabet skal foreligge og revision og afslutning skal ske senest den 31. marts efter regnskabsårets afslutning.
 
Stk. 7.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for forældre og fastansattes ret til indsigt i skolens forhold. Disse regler giver forældre og fastansatte mindst den ret til indsigt, som fremgår af § 9, stk. 6. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten, kan dog ikke videregives.
 
Stk. 8.
Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, medmindre beslutningen efter disse vedtægter skal træffes af generalforsamlingen.
 
 
 
Stk. 9.
Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.
 
 

Skolens drift

 
§ 9.
Skolens drift gennemføres ved offentligt tilskud og ved egendækning (skolepenge for elever), jf. lov om friskoler og private grundskoler, samt eventuelle bidrag fra andre.
 
Stk. 2.
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Medlemmerne af forældrekredsen hæfter ikke personligt for skolens gæld.
 
Stk. 3.
Skolepenge og størrelsen af forældrebetalingen for Klubben (SFO) fastsættes af bestyrelsen.
 
Stk. 4.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, byggeforanstaltninger og lignende.
 
Stk. 5.
Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse herom i friskoleloven, herunder lovens § 20a, og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
 
Stk. 6.
Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og bestyrelsen fastansætter i så fald de nærmere regler for indsigten.
 
§ 10.
Både skolens leder og øvrige ansatte er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
 
 

Tegningsret

 
§ 11.
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
 
Stk. 2.
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer.
 

Nedlæggelse

 
§ 12.
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med friskoleloven, skal den nedlægges.
 
Stk. 2.
Efter indstilling af et flertal fra skolens bestyrelse træffer generalforsamlingen beslutning om skolens ophør. Det gælder i alle tilfælde, bortset fra de i stk. 3, nævnte. Generalforsamling skal være indkaldt med skolens nedlæggelse og mindst 2/3 af samtlige medlemmer af forældrekredsen skal stemme for nedlæggelsen. Opnås sådant flertal ikke kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer af forældrekredsen.
 
Stk. 3.
Beslutning om skolens ophør skal dog træffes af bestyrelsen, såfremt bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen.
 
Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen og de kommuner, hvor eleverne er hjemhørende om nedlæggelsen umiddelbart efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen skal endvidere orientere Ministeriet for Børn og Ungdom, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvilket skal ske omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
 
Stk. 6.
Overskydende midler anvendes med børne- og ungdomsministerens godkendelse til skoleformål, der støttes gennem friskoleloven. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73 (ejendomsrettens ukrænkelighed). I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.
 

Godkendelse af vedtægter

 
§ 13.
Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den:
 
Dato:
______________________________
 
 
Dirigentens underskrift:
 
 
______________________________
 
 
                     
 
Samt på bestyrelsesmødet
 
Dato:
 
Navn:
Adresse:
Formand:
 
 
Næstformand:
 
 
Bestyrelsesmedlem:
 
 
Bestyrelsesmedlem:
 
 
Bestyrelsesmedlem:
 
 
Bestyrelsesmedlem:
 
 
Bestyrelsesmedlem: